Straeon Llwyddiant

Darllenwch am lawer o straeon llwyddiant Un Sir Gaerfyrddin.

Byddem wrth ein bodd yn rhoi help i chi gyda’ch llwyddiant!

Rhadffôn - 0800 9173 408

Neu Ebostiwch yn gyfrinachol

Phillip

Brynamman

Bu Philip yn yr un swydd am 15 mlynedd ond roedd wastad wedi breuddwydio am sefydlu’i fusnes ei hun. Yn y 2000au cynnar, pan oedd yn 45 mlwydd oed, cafodd gyfle i gymryd pecyn colli gwaith ac, ar ôl llawer o bendroni, penderfynodd dderbyn y cynnig a sefydlu cwmni gosod paneli solar.

Chwiliodd am gyngor gan sawl corff, gan gynnwys Cyswllt Busnes a Rheolwyr Busnes Lloyds TSB cyn sefydlu SOLARFIT yn 2003.

Aeth y busnes o nerth i nerth, yn ogystal â phrofi ambell uchafbwynt ac isafbwynt, yn enwedig dros y blynyddoedd diwethaf hyn a’r hinsawdd economaidd bresennol. Ond diolch i lawer o waith caled a chyngor ac arweiniad da iawn oddi wrth y corff mwy diweddar FS4B (Cymorth Hyblyg i Fusnes), mae SOLARFIT yn prysur ddod yn fusnes llwyddiannus iawn a gallai fod yn ystyried cyflogi staff yn y dyfodol agos.

Meddai Philip Rees, Solarfit – “Roedd yn benderfyniad anodd iawn derbyn y pecyn colli gwaith a dechrau ar fy mhen fy hun.  Er ei bod hi’n freuddwyd gen i ers amser maith, roedd dod wyneb yn wyneb â realiti ‘gwneud hyn’ yn frawychus. Beth pe bawn i’n methu? Sut fyddwn i’n cynnal fy nheulu heb gyflog  rheolaidd? Ond diolch i gyngor amhrisiadwy gan sawl asiantaeth gymorth, fe fagais i hyder yn eithaf cyflym mewn meysydd yr oeddwn wedi’u hystyried yn ddychrynllyd ac, o ganlyniad, mae fy musnes yn mynd o nerth i nerth. Dyw hi ddim yn hawdd, mae yna adegau anodd iawn wedi bod, ac mae’n debyg mod i’n gweithio tua 16 awr y dydd, ond mae’r cyfan yn bendant yn werth yr ymdrech. Does dim byd sy’n ysbrydoli fel rhedeg eich busnes eich hun. Rwy’n falch iawn o glywed am brosiect Un Sir Gar ac wrth i SOLARFIT symud i gyfeiriadau newydd drwy’r amser, rwy’n sicr y byddaf i’n defnyddio’r gwasanaeth mewn sawl ffordd wahanol.”

Meddai Barry Hale, Swyddog Datblygu Busnes Cyngor Sir Gâr – “Mae’r ffaith y gall busnesau newydd a rhai sy’n bodoli eisoes gael mynediad i gyngor a chymorth yn hanfodol ar gyfer eu datblygiad a’u llwyddiant i’r dyfodol. Bydd gan gynghorwr wybodaeth eang am y cymorth sydd ar gael i unrhyw fusnes, felly mae mewn sefyllfa dda i’w helpu gyda phob angen busnes megis cael cyllid, marchnata, cynllunio busnes, ymchwil, hyfforddi a recriwtio ac ati.  Mae ystod eang iawn o gymorth ar gael i fusnesau, felly byddwn innau wastad yn annog pobl fusnes i gysylltu â’u darparwyr cymorth busnes i drafod eu hanghenion, a gallan nhw yn eu tro roi cyngor am y ffordd orau i symud ymlaen.”

Mr Colin Green

Pwll, Llanelli

Beth oedd eich ymholiad cychwynnol?

Rown yn chwilio am cyrsiau mewn ‘Gwaith Lledr’

Shwd mae Un Sir Gâr wedi’ch helpu chi?

Ffeindiodd Un Sir Gâr cwrs mewn Gwneud Ffrwyn gyda ‘Sutherland Saddlery’ yn Llanelli, mae hwn yn cwrs agoriadol da i Gwaith Lledr.  Hefyd mae Un Sir Gâr wedi f’annog i holi am cyllid ReAct i dalu am y cwrs.

Allech chi fod wedi cael y cyfle hwn heb y gwybodaeth o Un Sir Gâr?

Na allwn! Roeddwn ni  ddim yn gwybod am gyrsiau Gwaith Lledr  yn yr ardal.

Shwd mae hwn yn helpu chi yn y dyfodol?

Rwy wedi ymarfer cyweiriad lledr dros y tri deg mlynedd ddiwedda fel hobi, ar ôl dysgu y sgiliau sylfaenol pan oeddwn I’n  gweini yn y ‘Kings Troops Royal Artillery’ ac yn ystod dosbarth nos yn ‘Cordwainers’ yn y Coleg Ffashiwn yn Llundain. Nawr, achos ces I fy di-swyddo, bydd y cwrs hwn yn helpu fi adfiwio fy sgiliau ac effallai gweithio rhan amser yn y maes hwn.  Mae hwn yn cyfle cyffrous achos mae llawer o ardaloedd arbenigedd gwahannol I gael eu datblygu dros amser.

Ffion

Llandybie

A hithau newydd orffen astudio ar gyfer ei harholiadau TGAU, harddwch a thrin gwallt fu prif ddiddordebau Ffion erioed.

Ar ôl mynd i noson agored Coleg Sir Gâr yng nghampws y Graig, cafodd ei derbyn ar y cwrs Trin Gwallt er  mwyn cyflawni’i huchelgais o allu trin gwallt, a hynny ar ôl iddi dreulio blwyddyn yn gweithio bob dydd Sadwrn mewn salon gwallt lleol.

Dafydd

Llandybie

Gan ddilyn y freuddwyd hon, mae e newydd gwblhau cwrs gradd mewn Rheoli Busnes ym Mhrifysgol Abertawe lle cafodd gyfle, yn ystod lleoliadau gweithle a drefnwyd gan Go Wales, i ddatblygu’u syniad busnes ei hun.

Ers gadael addysg llawn amser, daeth i gyswllt â’r cynllun Workways a drefnodd gyfarfod iddo gyda Gyrfa Cymru i edrych ar gyfleoedd i fod yn rhan o brosiect Twf Swyddi Cymru er mwyn cael profiad ymarferol gyda chyflogwr lleol.

Ffair Swyddi yn denu 1,000 o bobl / Jobs Fair attracts 1,000

Llanelli

Daeth dros 1,000 o geiswyr gwaith eiddgar i Lyfrgell Llanelli, ac roedd llawer ohonynt yn dyheu am gael swydd.
Ffurfiodd ciwiau o amgylch y llyfrgell mor gynnar â 9.30am wrth i bobl geisio sicrhau un o'r 100 o swyddi oedd yn cael eu cynnig.

Dywedodd Emma Rees, Rheolwr Porth Un Sir Gâr: “Roedd dros 1,000 o bobl yno.  Roedd yn hynod o lwyddiannus.”

Roedd swyddi gwag gyda'r Scarlets, Asda, Gwalia, B&Q, Village Home Care a Poundworld.

Dywedodd Nicolaas Abbekerk, 38, o Heol Bryngwyn, Dafen: “Rydw i wedi bod allan o waith am wyth mis.”

Ar ôl mynychu’r ffair swyddi, dywedodd: “Cofrestrais gyda Jenkins Bakery ac roedd rhywfaint o swyddi eraill yr oedd gennyf ddiddordeb ynddynt, rhai ohonynt gyda'r Scarlets.  Mae hyn wedi rhoi ychydig o obaith imi, y cyfan sydd ei angen arnaf nawr yw lwc.”

If you are inspired by any of the success stories listed above and would like to find out how you too, can realise your potential, call the One Carmarthenshire team now on 0800 9173 408.

Back to top of site